راهنمای نگارش مقالات

  مجله علمی – پژوهشی یافته به صورت فصلنامه منتشر می­شود و در کلیه زمینه­ های پزشکی و بهداشتی مقاله می­پذیرد . مخاطبان این مجله اساتید، پژوهشگران، دانشجویان رشته ­ های مختلف علوم پزشکی و علاقمندان به مسائل پزشکی هستند .

  1- انواع مقالات مورد پذیرش:

  الف-مقالات پژوهشی ( Original Articles ) حاصل یافته­ های تحقیقی نویسندگان

  ب-مقالات مروری ( Review Articles ):مقاله مروری باید جامع و کامل بوده و در تنظیم آن از حداقل 30 منبع معتبر استفاده شده باشد. این مقالات دارای اجزای اصلی مقاله شامل چکیده فارسی و انگلیسی، ( هر کدام حداکثر تا 250 کلمه ) واژه های کلیدی به فارسی و انگلیسی ( حداقل سه و حداکثر 5 واژه ) ، مقدمه، مواد و روش ها ( برای سیستماتیک و متا آنالیز مروری ضروری است )، عناوین مورد بررسی، بحث و نتیجه گیری باشد. فقط خلاصه و گزارش نمودن نتایج کار دیگران کافی نیست بلکه نظریه پردازی و نتیجه گیری جدید باید صورت گیرد. چکیده این مقالات مروری در واقع شامل جمع بندی نهایی بررسی می باشد.

  ج-گزارش موردی ( Case Report ) :گزارش مورد از چکیده، مقدمه، بحث و نتیجه گیری تشکیل شده است. چکیده حاوی سؤال یا مشکل بالینی، تحلیلی فشرده از بررسی متون و اظهاراتی خلاصه است که بیان میکند چرا این مورد غیرعادیست و ارزش ارائه و انتشار دارد. مقدمه باید مختصر، مفید و نشان دهنده اهمیت موردی که گزارش میشود باشد. در مقدمه باید به بررسی متون که مختصر ومفید باشد و بی سابقه بودن مورد را نشان دهد بپردازیم. همچنین شرح و توصیف مورد باید دقیق، جزیی و مرحله به مرحله کلیه اطلاعات مرتبط با مورد ارایه شود. در قسمت بحث هدف از گزارش این مورد نوشته شود و اینکه قبلا چه مشاهداتی صورت گرفته است و حال موردی که شما ارایه کرده اید چه مزیتی بر آنها دارد را عنوان می کنید. در نهایت نتیجه گیری در مورد گزارش ذکر شود. 

  2-مقالات روی کاغذ A4 با رعایت فاصله کافی میان سطرها و حاشیه 5/2 سانتیمتر از اطراف کاغذ و حداکثر در 10 صفحه 18 سطری تایپ شود .

  3- نامه تاییدیه مقاله و تعهد نویسندگان ( Cover letter ) مبنی بر اینکه در نشریه دیگری به زبان فارسی، انگلیسی یا زبان دیگری چاپ نشده و یا به طور همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد، همراه با سایر موارد در سایت تکمیل و ارسال شود.

   4- ملاحظات اخلاقی: رعایت اخلاق درتحقیقات بالینی یا حیوانی کاملاً الزامی بوده و توجه به محرمانه بودن اطلاعات بیماران و ملحوظ نمودن شرایط تحقیق بر روی حیوانات ضروری است. در مطالعات انسانی ارائه فرم رضایت آگاهانه و کمیته اخلاق ضروری است.

  5- در صفحه اول: عنوان، عنوان مکرری ( Running title ) حداکثر شامل 50 کاراکتر، نام و نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و آدرس نویسنده یا نویسندگان(گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور) و محل انجام تحقیق درج شود. ذکر شماره تلفن و آدرس الکترونیکی، نشانی و تلفن تماس نویسنده مسئول الزامی می­ باشد.

  6-در مورد مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، باید زیر نام نویسنده رابط که در مورد مقاله می­توان با ایشان مکاتبه کرد، خط کشیده شود.

  7-در صفحه دوم: چکیده مقاله به زبان فارسی حداکثر 250 کلمه، شامل قسمت­ های(1-مقدمه، 2-مواد و روش ­ها،3-یافته­ ها، 4-بحث و نتیجه ­گیری، واژه­ های کلیدی 3تا 5 کلمه درپایان چکیده توصیه می­ شود این واژه­ ها از فهرست Mesh (عناوین مباحث پزشکی ) انتخاب گردند )ذکر شود.

  8-در صفحه سوم: چکیده مقاله به زبان انگلیسی باید دقیقا مطابق با چکیده فارسی، شامل قسمت ­های زیر باشد:

  Key words و Conclusion ( 4 ) Results ( 3 ) Materials and Methods ( 2 ) Background ( 1 )

  9-اصل مقاله نیز باید دارای بخش ­های: مقدمه، مواد و روش­ ها، یافته­ ها، بحث و نتیجه ­گیری، تشکر و قدردانی و منابع می باشد.

  *مقدمه : در این قسمت توضیحاتی در مورد موضوع مقاله داده می­شود. اطلاعات موجود در این زمینه مرور گردیده و نواقص موجود مشخص می­شود. لازم است منبع هر مطلبی که ارائه می ­شود در پایان جمله یا پاراگراف و یا حتی در صورت لزوم در وسط جمله با شماره مشخص گردد. ضرورت انجام کار و اهداف تحقیق نیز در انتهای این قسمت بیان می­ شود.

  *مواد و روش ­ها: در این قسمت مواردی از قبیل: نوع مطالعه، مواد و دستگاه­ های مورد استفاده، نوع و مشخصات نمونه ­ها، روش نمونه ­گیری و حجم نمونه، زمان و مکان انجام مطالعه( در صورت لزوم )، روش تحقیق و آزمون­ های آماری مورد استفاده شرح داده می­ شود. ذکرکسب موافقت کمیته اخلاق دانشگاه و رعایت نکات و ملاحظات اخلاقی در تحقیقات بالینی و یا حیوانی الزامی است.

  *یافته ­ها: در این بخش نتایج بصورت متن، شکل، نمودار و یا جدول ارائه می­شود. از تکرار یک نوع داده در بیش از یک شیوه ارائه نتایج خودداری گردد. شکل­ ها، نمودارها و جداول باید شماره داشته باشند، گویا باشند و مشخصات آماری و اطلاعات لازم از قبیل نام محورها، مقیاس و راهنمای نمودار روی آنها مشخص باشد. عنوان جدول در بالا، توضیح شکل و نمودار در زیر آنها و به فارسی نوشته می­ شود.

  از آوردن چند داده عددی بصورت جدول یا نمودار خودداری شود و بصورت متن تنظیم شوند.

  تعداد جداول و نمودارها و اندازه آنها نباید از حد طبیعی خارج شود و متناسب با حجم مقاله باشد.

  جدول و نمودار باید بدون مراجعه به متن،گویا و قابل فهم باشد. به همین منظور بایستی کلیه حروف اختصاری استفاده شده، در توضیح زیر جدول آورده شود. اعداد جدول و اطلاعات هر ستون نمودار و جداول بصورت فارسی نوشته شود. مقادیر p در زیر جدول آورده شده و در جدول به صورت ستاره دار مشخص گردد.

  -اصل نمودارها بصورت دو بعدی بدون حاشیه و تزئینات اضافی تنظیم شوند. ابعاد آنها نباید از 12×8 سانتی­متر بزرگتر باشد. 

  - عکس ­ها باید دقیق و روشن و به نحوی تهیه شوند که از نظر فنی چاپ آنها با کیفیت مطلوب در مجله مقدور باشد. از ارسال فتوکپی به جای عکس خودداری شود.

   عکس ها و تصاویر باید شماره­ گذاری متوالی داشته و ترتیب آنها بر اساس ارجاع به آنها در متن باشد. اگر عکس منتشر شده باشد منبع اولیه در تقدیر نامه ذکر شود و اجازه کتبی آن ارائه گردد.

  *بحث و نتیجه­ گیری: در این قسمت نتایج تحلیل شده و علت نتایج بدست آمده به طور منطقی با نتایج کارهای دیگران مقایسه شده و تفسیر می­ گردد و ارتباط مشخص بین این پژوهش و کارهای قبلی که در این زمینه انجام شده برقرار می­ شود.

  در صورتی­که یافته­ های بدست آمده با یافته­ های دیگران هم­خوانی ندارند علت آن ذکر شود. بحث باید دارای پیشنهادات جهت مطالعات بعدی باشد. در قسمت نتیجه ­گیری بایستی نویسنده مشخص نماید که چه مطلب جدیدی را به مطالب قبلی اضافه کرده است.

  *تشکر و قدردانی: در این قسمت نام منبع یا منابع حمایت مالی که منجر به انجام تحقیق و تهیه مقاله گردیده است ذکر می­شود و از کلیه افراد یا گروه­ هایی که در انجام تحقیق همکاری داشته­اند تشکر و قدردانی می­ گردد.

  *منابع: منابع اعم از نشریه و کتاب و سایر منابع بایستی به شیوه ونکوور، مطابق نمونه­ های زیر تنظیم و به ترتیب استفاده در متن شماره­گذاری شود.

  مقالات: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان تا 6 نفر و بعد کلمه et al ، عنوان مقاله، عنوان مجله به اختصار و بر اساس عناوین اختصاری استاندارد و بین المللی.

  توجه : منابع فارسی نیز باید به انگلیسی برگردانده و نوشته شوند و در انتهای ترجمه کلمه (In Persian) نوشته شود.

  

  

  مثال :

  نمونه فارسی :

  Naderi F ,Nazhad Sabzi P,Rasulian B. A survey on supply and demand of medicinal plants in Lorestan province groceries. Yafte.2010;11(5 suppl):57-63(In Persian)

  نمونه انگلیسی:

  Dai Thu B,Schultink W,Dillon D,Gross R, Leswara ND,Hai Khoi H. Effect of daily and weekly micronutrient supplementation on micronutrient deficiencies and growth in young Vietnamese children . Am J Clin Nutr . 1999;69:80-86

  کتاب: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده ( نویسندگان ) فصل یا بخش، عنوان فصل یا بخش، نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده ( نویسندگان) کتاب، عنوان کتاب، شماره چاپ، محل یا شهر انتشار، نام ناشر، تاریخ انتشار، صفحات

  مثال:

  فارسی

  Rabbani R,Shahnoshi M.[Fundamentals of Sociology . Tehran : Avayenoor Pub .2001;P:80-86] persian

  انگلیسی

  Barnet HJM,Mohr JP,Stein BM ,Yatsu FM editors.Stroke Pathophysiology,Diagnosis and Management,Third edition,Philadelphia,Churchill Livingstone,1998;pp:1001-1009

  بخشی از کتاب:

  Meltser PS. Kallioniemi A,Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumars . In : Vogelstein B,Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. NewYork : Mc Graw Hill ;2002.P: 93-113

  سازمان بعنوان مولف و ناشر

  نام بخش تهیه ­کننده، عنوان، محل نشر: نام سازمان، سال انتشار، صفحه

  مثال:

  Institute of Medicine (US) . Looking at the future of the medical programs .Washington:Institute of Medicine .1992 : 89

  منابع اینترنتی:

  نام خانوادگی نویسنده ( نویسندگان)، حروف اول نام یا نام سازمان، عنوان، نشانی در اینترنت، سال

  مثال:

  Putnam J,Kantor LS ,Alishouse J .per capita food supply.trend: progress toward dietary guidelines. http://www.ers.usda.gov /publications/Food Review/septdec 00/.2000

  کتاب­ های ترجمه:

  Cunnighan F Gary, Kenneth J Leveno. Williams . Obstetrics. Translated to persian by:Ghazi : Jahani B. Tehran : Golban Pub;2001.P: 375

  10 -در صورت استفاده از مخفف ­ها و علائم استاندارد بین المللی، به صورت کامل در متن نوشته شود.

  11-مقالات مروری باید حداقل دارای 50منبع باشد و شامل: کلیات موضوع، تاریخچه، به تناسب مطلب موضوعات علوم پایه، متدلوژی، تحقیقات جانوری، مطالعات انسانی، بحث و نتیجه­ گیری، توصیه­ ها و پیشنهادات، منابع باشد.

  12-مقالات گزارش مورد ( Case Report ) باید دارای خلاصه، مقدمه، شرح حال، بحث و نتیجه­ گیری باشد.

  13-ارائه خلاصه انگلیسی و فارسی در مقالات مروری و گزارش مورد ضروری است ولی نیازی به ساختار ندارند و درعین حال بایستی حداکثر 200کلمه باشد.

  14-مقاله در محیط Word 2007 تحت ویندوز XP با فونت B Nazanin 12 تایپ شده و از طریق سایت مجله به ادرس www.yafte.ir ارسال گردد یک نسخه با مشخصات کامل نویسندگان و یک نسخه بدون نام و نشانی.

  15-مقالات دریافتی توسط داوران فصلنامه مورد بررسی و در صورت تصویب هیئت تحریریه در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

  16-هیات تحریریه حق پذیرش یا رد مقالات دریافتی و نیز ویراستاری مقالات پذیرفته شده را برای خود محفوظ میدارد.

  17-مقالات دریافتی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

  18-مسئولیت صحت و سقم مطالب به عهده نویسنده یا نویسندگان مقالات می­ باشد.

  19-استفاده از مطالب مجله با ذکر ماخذ بلامانع است.

  20-توصیه می­شود نویسندگان محترم در تهیه رفرانس مقالات از نرم­افزارهای Reference manager یا End not استفاده نمایند.

  21- نویسنده(گان) می­بایستی دقت کافی مبنی بر عدم کپی برداری (Plagiarism) از نوشته­ های سایرین مبذول نمایند. در این خصوص بررسی­ های لازم توسط دفتر فصلنامه انجام خواهد شد و در صورت اثبات مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با نویسنده (گان) برخورد قانونی بعمل خواهد آمد.

  22-در قسمت مقدمه چکیده به مقالات برگرفته از پایان نامه دانشجویی اشاره شود.

  الگوی ساختاری مقاله مورد پذیرش را دریافت کنید.


   آدرس: خرم آباد کیلومتر 3 جاده خرم آباد- بروجرد، پردیس دانشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی لرستان –

معاونت تحقیقات و فناوری – دفتر مجله یافته

تلفن : 33120233-066

آدرس پست الکترونیک: yafteh.jgmail.com( برای ارسال اسکن فیش واریزی)  

آدرس سایت : http://yafte.lums.ac.ir


دفعات مشاهده: 34697 بار   |   دفعات چاپ: 1456 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 278 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به یافته می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Yafteh

Designed & Developed by : Yektaweb