یافته- هزینه چاپ
هزینه چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/5/18 | 
مطابق مصوبه هیات تحریریه مورخ ۹۵/۷/۱۰ نویسندگان باید جهت داوری و  انتشار مقاله هزینه ای به شرح ذیل پرداخت نمایند: هزینه داوری مقاله ۱۵۰ هزار تومان و هزینه انتشار ( به شرط پذیرش در مرحله داوری و انجام اصلاحات) ۳۵۰ هزار تومان می باشد. ( مبلغ پانصد هزار تومان جمعاً طی یک فیش واریز شود) شماره حساب  ۴۰۰۱۰۸۳۵۰۳۰۲۰۷۴۲ شماره شبا IR ۸۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۸۳۵۰۳۰۲۰۷۴۲ شناسه واریز  ۳۱۹۰۸۵۴۷۲۱۲۵۵۰۰۰۰۷۱۲۰۱۱۳۱۰۰۰۰۰ ( نوشتن شناسه واریز الزامی است) به نام معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان نزد بانک مرکزی می باشد.
لطفاً پس از واریز وجه اسکن فیش واریزی را به آدرس : yafteh.jgmail.com ارسال نمایید و با شماره ۰۶۶-۳۳۱۲۰۲۳۳ به دفتر فصلنامه اطلاع دهید
نشانی مطلب در وبگاه یافته:
http://yafte.lums.ac.ir/find.php?item=1.73.84.fa
برگشت به اصل مطلب