یافته- تعارض منافع
تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/5/18 | 

نویسندگان بایستی هرگونه کمک مالی دریافتی وتعارض منافع احتمالی را گزارش کنند. گزارش تعارض منافع موجب رد مقاله نمی‌شود، اما گزارش آن الزامی است.

نشانی مطلب در وبگاه یافته:
http://yafte.lums.ac.ir/find.php?item=1.75.87.fa
برگشت به اصل مطلب