یافته- اخبار نشریه
تغییر شماره حساب برای داوران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/8 | 
با توجه به تغییر بانک طرف قرارداد دانشگاه از ملت به ملی
لطفا داوران محترم در قسمت خواسته شده شماره حساب بانک ملی(شماره کارت قابل قبول نیست) را وارد نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه یافته:
http://yafte.lums.ac.ir/find-1.97.115.fa.html
برگشت به اصل مطلب