دوره 7، شماره 1 - ( 10-1384 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 16-11 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (13292 مشاهده)
مقدمه: چا قی مفرط دارای عوا رض زیا دی از جمله مشکلا ت جسمی,اجتما عی و روا نی ا ست و شیوع آن در جا معه رو به افزا یش است. چا قی مفرط یکی از علل مرگ و میر زودرس است. برای درما ن چاقی مفرط روش ها ی مختلف طبی و جرا حی با نتایج متفا وت وجود دارد. در این مطا لعه اثرا ت و نتا یج درمان چا قی مفرط به روش کو چک کردن حجم معده با با ند قا بل تنظیم از طریق لاپاروسکوپی بررسی شده است.مواد و روش ها: این تحقیق یک مطا لعه مداخله ای آینده نگر بود که روی بیماران مبتلا به چا قی مفرط (40BMI> و یا 35BMI> همرا ه با عوارض) که فاقد بیما ری هیپوتیروییدی,هیپرکورتیزولیسم و بیماری شنا خته شده روانی بوده اند انجا م شد.تعدا د بیما را ن 32 بیمار (27 زن و 5 مرد) با متوسط سن 34 سا ل (بین 21 تا 56 سال) بود .متوسط وزن بیماران قبل از عمل117 کیلو گرم(بین 92 تا 159 کیلوگرم)و متوسط شاخص توده بدنی (BMI ) بیما را ن قبل از عمل 4/43 کیلوگرم / متر مربع (بین 34 تا 56 )بوده است .متوسط دوره پیگیری بیما را ن پس از عمل 12 ما ه (بین 6 تا 18 ما ه )می با شد . نتیجه گیری: با وجود این که این مطا لعه جزء اولین تجا رب در درما ن چا قی مفرط به روش کوچک کردن حجم معده با با ند قا بل تنظیم از طریق لاپاروسکوپی بود؛ ولی نتا یج بسیا ر خوبی در کا هش وزن بیماران باحداقل عوا رض به دست آمد. در این مطالعه بیما را ن در مقا یسه با سا یر مطا لعا ت، کاهش وزن بیشتر و سریع تری دا شته اند که شا ید علت آن مربوط به نحوه تغذیه بیماران ایرا نی باشدو لذا نیا ز به مطا لعا ت تکمیلی بیشتری در این زمینه وجود دا رد . جرا حی به روش کوچک کردن حجم معده با با ند قا بل تنظیم یک روش مؤ ثر و کم خطر در درما ن چا قی مفرط است .یافته ها: متو سط کا هش وزن اضا فی بیما را ن سه ما ه بعد از عمل 29%(بین 8 تا 62%) شش ما ه بعد از عمل 46% (بین 18 تا 90%) نه ما ه بعد از عمل 60% (بین 26 تا 92 %) و یک سا ل بعد از عمل 75% (بین 36 تا 98%) بوده ا ست (001/0p< ). متوسط زما ن عمل جرا حی55 دقیقه (بین 25 تا 125 دقیقه ) ومتوسط زما ن بستری در بیما رستا ن24 سا عت ( بین 12 تا 72 سا عت ) بود. تهوع، استفرا غ و ریزش مو شا یع ترین عا رضه زودرس پس از عمل بود که در 12 بیما ر (38%) دیده شد .از عوا رض دیررس عفونت پورت در 2 بیما ر (3/6 %) عفونت با ند در1 بیما ر (2/3 %) و جا یگذ ا ری ا شتبا ه باند در 1 بیما ر رخ داد .در یک بیما ر به علت آناتومی غیر طبیعی و عمل جرا حی همزما ن جرا حی به نوع با ز تبدیل شد .مرگ و میر در این مطا لعه وجود ندا شت .
متن کامل [PDF 180 kb]   (1791 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1391/11/3 | پذیرش: 1400/7/21 | انتشار: 1384/10/25

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.