یافته- هزینه چاپ
هزینه چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/5/18 | 

مطابق مصوبه هیات تحریریه مورخ 95/7/10 چاپ مقالات و نامه پذیرش نهایی مقاله(پس از پذیرش اولیه) از شماره پاییز ۹۵ منوط به واریز 250 هزار تومان به شماره حساب  0110932273001  به نام  در آمدهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی لرستان نزد بانک ملی ایران می باشد.

لطفاً پس از واریز وجه اسکن فیش واریزی را به آدرس : yafteh.j@gmail.com ارسال نمایید و با شماره 066.33120233 به دفتر فصلنامه اطلاع دهید

نشانی مطلب در وبگاه یافته:
http://yafte.lums.ac.ir/find.php?item=1.73.84.fa
برگشت به اصل مطلب